Phát hành trái phiếu công ty TNHH theo quy định pháp luật

Phát hành trái phiếu công ty TNHH theo quy định pháp luật
Phát hành trái phiếu công ty TNHH theo quy định pháp luật

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật có liên quan, Công ty TNHH được quyền phát hành Chứng khoán (trong đó có trái phiếu), chỉ hạn chế Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần. Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH được quy định như sau:

“Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu. Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp; Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp; Hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

1.Loại hình và hình thức trái phiếu Công ty TNHH được phát hành

Điều 5 Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định về loại hình và hình thức trái phiếu như sau:

Trái phiếu không chuyển đổi:

– Trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;

– Đối tượng phát hành trái phiếu không chuyển đổi là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Đối tượng phát hành trái phiếu không chuyển đổi có kèm chứng quyền là công ty cổ phần.

Trái phiếu chuyển đổi:

– Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;

See also  Trái phiếu kỳ hạn là gì? Kỳ hạn trái phiếu nào phù hợp với nhà đầu tư cá nhân?

– Đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi là công ty cổ phần.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử:

Theo quy định này của pháp luật, Công ty TNHH chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm.

“Trái phiếu có bảo đảm” là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba; hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

2.Điều kiện phát hành trái phiếu

Công ty TNHH phải đáp ứng được các điều kiện đối với trái phiếu không chuyển đổi quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 90/2011/NĐ-CP như sau:

– Trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

– Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước ngày 01 tháng 4 hàng năm chưa có báo cáo tài chính năm của năm liền kề được kiểm toán thì phải có:

See also  Top 5 Sân golf Bình Dương chất lượng tốt nhất hiện nay

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi;

+ Báo cáo tài chính quý gần nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được kiểm toán (nếu có);

+ Báo cáo tài chính của năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt theo Điều lệ hoạt động của công ty.

– Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp luật chuyên ngành;

– Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 90/2011/NĐ-CP .

Trên đây là nội dung tư vấn về Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH theo quy định LawKey gửi đến bạn đọc.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort