Well Come to Trang An Golf And Resort

Công văn 64232/CT-TTHT Hạch toán lãi trái phiếu phải trả và chi phí phát hành trái phiếu vào chi phí sản xuất kinh doanh

Công văn 64232/CT-TTHT Hạch toán lãi trái phiếu phải trả và chi phí phát hành trái phiếu vào chi phí sản xuất kinh doanh

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 64232/CT-TTHTV/v hạch toán lãi trái phiếu phải trả và chi phí phát hành trái phiếu vào chi phí SXKD.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Công ty CP dịch vụ sân bay(Đ/c: Khu dịch vụ logistics, Cảng hàng không Quốc Tế Nội Bài – H. Sóc Sơn – Hà Nội) MST: 0104960269

Trả lời công văn số 1051/2018/ASG ngày 15/8/2018 của Công ty CP dịch vụ sân bay hỏi về hạch toán khoản tiền lãi trái phiếu phải trả và chi phí phát hành trái phiếu, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“ “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:…

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

…”

– Căn cứ nội dung Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

Ghi nhận chi phí đi vay

06. Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định tại đoạn 07.

07. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này.”

– Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

+ Tại tiết d điểm 1.4 Điều 59 quy định nguyên tắc kế toán trái phiếu chuyển đổi:

“d) Chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi được ghi giảm phần nợ gốc của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng cách ghi tăng giá trị nợ gốc và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp vốn việc ghi nhận lãi vay phải trả của trái phiếu.”

+ Tại tiết c, điểm 3.2 Điều 59 quy định kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi:

“c) Định kỳ, kế toán ghi nhận chi phí tài chính hoặc vốn hóa đối với số lãi trái phiếu phải trả tính theo lãi suất của trái phiếu tương tự không có quyền chuyển đổi hoặc tính theo lãi suất đi vay phổ biến trên thị trường đồng thời điều chỉnh giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Nợ các TK 241, 627 (nếu vốn hóa)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (số lãi trái phiếu phải trả trong kỳ tính theo lãi suất danh nghĩa)

Có TK 3432 – Trái phiếu chuyển đổi (phần chênh lệch giữa số lãi trái phiếu tính theo lãi suất thực tế hoặc lãi suất trái phiếu tương đương không có quyền chuyển đổi cao hơn số lãi trái phiếu phải trả trong kỳ tính theo lãi suất danh nghĩa).”

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung trình bày trong công văn đơn vị hỏi, trường hợp tháng 3/2018 Công ty CP dịch vụ sân bay phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, định kỳ Công ty hạch toán khoản tiền lãi trái phiếu phải trả đồng thời hạch toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ thì các khoản chi phí nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:– Như trên; – Phòng Pháp chế; – Phòng Kiểm tra thuế số 4; – Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Mai Sơn

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort