Well Come to Trang An Golf And Resort

Bài tập kế toán phát hành trái phiếu

Bài tập kế toán phát hành trái phiếu

Bài tập 1: Phát hành trái phiếu có chiết khấu trái phiếu

Tại Cty CP M. Ngày 1/7/N phát hành 50.000 trái phiếu để vay vốn cho hđ kd dv khách sạn với Mệnh giá: 100.000 đ, thời hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm

Chi phí phát hành trái phiếu là 20.000.000 đ đã Thanh toán TGNH

Trái phiếu phát hành thu được là 87.000 đ/ trái phiếu, thu bằng TGNH

Ngày 1/7/N+5, công ty trả hết gốc cho người nắm giữ bằng TGNH

Yêu cầu: XĐ CP đi vay trong kỳ, hạch toán trong các trường hợp lãi trả trước, trả sau và định kỳ vào cuối năm, trình vày trên bctc như thế nào với các chỉ tiêu trên

Để xác định cách hạch toán và hiển thị thông tin liên quan đến việc phát hành và quản lý trái phiếu trong Báo cáo tài chính của Công ty CP M, chúng ta cần xem xét các trường hợp cụ thể sau đây: lãi trả trước, trả sau và định kỳ vào cuối năm.

Trường hợp 1: Lãi trả trước (Lãi trả hàng năm)

1. Ngày 1/7/N: Phát hành trái phiếu và nhận được tiền từ việc phát hành. Hạch toán như sau:

– Nợ trái phiếu phát hành: 50.000 x 100.000 = 5.000.000.000 đ- Nợ chi phí phát hành trái phiếu: 20.000.000 đ- Ghi có tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng: 5.000.000.000 + 20.000.000 = 5.020.000.000 đ

2. Hàng năm, công ty phải trả lãi trước theo lãi suất 8%. Lãi hàng năm là:

– Lãi hàng năm = Gốc trái phiếu x Lãi suất hàng năm = 5.000.000.000 x 0.08 = 400.000.000 đ

3. Đến cuối năm, công ty hạch toán:

– Nợ lãi trả trước: 400.000.000 đ- Ghi có tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng: 400.000.000 đ

4. Tiếp theo, công ty phải tính lãi trên số gốc còn lại mỗi năm và hạch toán lãi trả trước và trả gốc cho người nắm giữ.

Trường hợp 2: Lãi trả sau (Lãi tích lũy và trả cùng gốc)

1. Ngày 1/7/N: Hạch toán giống như trong trường hợp 1.

2. Hàng năm, công ty tích lũy lãi trên số gốc. Lãi hàng năm là:

– Lãi hàng năm = Gốc trái phiếu x Lãi suất hàng năm = 5.000.000.000 x 0.08 = 400.000.000 đ

3. Đến cuối năm, công ty hạch toán:

– Nợ lãi tích lũy: 400.000.000 đ- Ghi có tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng: 400.000.000 đ

4. Vào ngày 1/7/N+5, công ty trả hết gốc và lãi cho người nắm giữ. Hạch toán như sau:

– Nợ trái phiếu phát hành (gốc còn lại): 5.000.000.000 đ- Nợ lãi tích lũy: 400.000.000 đ- Ghi có tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng: 5.400.000.000 đ

Trường hợp 3: Lãi định kỳ vào cuối năm

1. Ngày 1/7/N: Hạch toán giống như trong trường hợp 1.

2. Hàng năm, công ty tính lãi trên số gốc và hạch toán lãi vào cuối năm:

– Lãi hàng năm = Gốc trái phiếu x Lãi suất hàng năm = 5.000.000.000 x 0.08 = 400.000.000 đ

3. Đến cuối năm, công ty hạch toán:

– Nợ lãi phải trả (đã tính lãi hàng năm): 400.000.000 đ- Ghi có trái phiếu phát hành (trái phiếu mua trước): 400.000.000 đ

4. Vào ngày 1/7/N+5, công ty trả hết gốc và lãi cho người nắm giữ. Hạch toán như trong trường hợp 2.

Lưu ý rằng các thông tin này nên được báo cáo trong Báo cáo tài chính của công ty, bao gồm Báo cáo Kết quả kinh doanh và Báo cáo Tài sản và Nợ. Cần tư vấn với kế toán viên hoặc chuyên gia tài chính để đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

>>> Xem thêm về Top 4 sách bài tập kế toán ngân hàng có lời giải qua bài viết của ACC GROUP.

Bài tập 2: Phát hành trái phiếu có phụ trội trái phiếu

Tại Cty CP M, Ngày 1/7/N phát hành 50.000 trái phiếu để vay vốn xây dựng nhà máy sản xuất với Mệnh giá 100.000đ, thời hạn 5 năm, lãi suất 13%/năm

Chi phí phát hành trái phiếu đã chi bằng TGNH: 25.000.000

Trái phiếu phát hành thu được là 102.500 đ/ 1 trái phiếu, thu bằng TGNH

Năm N số vốn nhận được do phát hành trái phiếu tạm thời chưa sử dụng cho xây dựng nhà máy được tạm thời đầu tư và thu được khoản lãi 20.000.000

Nhà máy xây từ 1/7/N và đến ngày 31/12/N+3 thì hoàn thành

Ngày 1/7/N+5 Cty trả hết gốc cho người nằm giữ trái phiếu bằng TGNH

YÊU CẦU: Xác định chi phí đi vay trong từng kỳ kế toán, hạch toán trong các trường hợp lãi trả trước, trả sau và định kỳ

Để xác định chi phí đi vay trong từng kỳ kế toán và hạch toán trong các trường hợp lãi trả trước, trả sau và định kỳ, ta cần thực hiện các bước sau:

1. Xác định số tiền vay ban đầu: Số tiền vay ban đầu là tổng giá trị trái phiếu phát hành trừ đi chi phí phát hành trái phiếu: Số tiền vay ban đầu = (Số lượng trái phiếu phát hành * Mệnh giá trái phiếu) – Chi phí phát hành trái phiếu

Số tiền vay ban đầu = (50,000 * 100,000) – 25,000,000 Số tiền vay ban đầu = 5,000,000,000 – 25,000,000 Số tiền vay ban đầu = 4,975,000,000 đồng

2. Xác định lãi suất hàng năm: Lãi suất hàng năm là 13%, vì vậy ta sẽ sử dụng lãi suất này cho các kỳ tính toán tiếp theo.

3. Xác định các trường hợp trả lãi và gốc:

a) Trả lãi trước: – Trong trường hợp này, lãi được trả hàng năm, và gốc sẽ được trả sau 5 năm. – Lãi hàng năm = Số tiền vay ban đầu * Lãi suất hàng năm – Gốc trả sau 5 năm = Số tiền vay ban đầu

b) Trả lãi sau: – Trong trường hợp này, gốc được trả trước và lãi được trả sau. – Lãi hàng năm = Số tiền vay ban đầu * Lãi suất hàng năm – Gốc trả trước (ngày 1/7/N+5) = Số tiền vay ban đầu – Trả lãi sau 5 năm = 0

c) Trả lãi định kỳ: – Trong trường hợp này, gốc và lãi được trả định kỳ hàng năm. – Lãi hàng năm = Số tiền vay ban đầu * Lãi suất hàng năm – Gốc trả định kỳ hàng năm = Số tiền vay ban đầu / Thời hạn vay

4. Hạch toán chi phí đi vay trong từng kỳ kế toán:

a) Trả lãi trước: – Năm N: Hạch toán lãi trả trước và giảm số vốn nhận được: – Lãi trả trước = Lãi hàng năm – Giảm số vốn nhận được = Lãi trả trước

b) Trả lãi sau: – Năm N: Hạch toán lãi và giảm số vốn nhận được: – Lãi hàng năm = Lãi hàng năm – Giảm số vốn nhận được = 0

c) Trả lãi định kỳ: – Năm N: Hạch toán lãi và giảm số vốn nhận được: – Lãi hàng năm = Lãi hàng năm – Giảm số vốn nhận được = Gốc trả định kỳ hàng năm + Lãi hàng năm

Lưu ý rằng trong các trường hợp trả gốc, số tiền gốc trả sẽ được tính vào cuối thời hạn vay (ngày 1/7/N+5). Trong trường hợp trả lãi sau, gốc được trả trước, và trong trường hợp trả lãi định kỳ, gốc được trả định kỳ hàng năm.

>>> Xem thêm về Bài tập kế toán hợp tác xã có lời giải chi tiết, chính xác qua bài viết của ACC GROUP.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort