Well Come to Trang An Golf And Resort

Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Cick vào đường Link dưới để đăng ký, đăng nhập https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

1

BKH-THA-271833

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 4

2

BKH-THA-271834

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mức độ 4

3

BKH-THA-271835

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mức độ 4

4

BKH-THA-271884

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mức độ 4

5

BKH-THA-271885

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Mức độ 4

6

BKH-THA-271886

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

7

BKH-THA-271887

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

8

BKH-THA-271888

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Mức độ 4

9

BKH-THA-271889

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Mức độ 4

10

BKH-THA-271890

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

11

BKH-THA-271891

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mức độ 4

12

BKH-THA-271892

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Mức độ 4

13

BKH-THA-271893

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Mức độ 4

14

BKH-THA-271894

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Mức độ 4

15

BKH-THA-271895

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mức độ 4

16

BKH-THA-271896

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Mức độ 4

17

BKH-THA-271897

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Mức độ 4

18

BKH-THA-271898

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Mức độ 4

19

BKH-THA-271900

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

20

BKH-THA-271901

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 4

21

BKH-THA-271902

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Mức độ 4

22

BKH-THA-271903

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Mức độ 4

23

BKH-THA-271904

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Mức độ 4

24

BKH-THA-271905

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

24

BKH-THA-271907

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

26

BKH-THA-271908

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

27

BKH-THA-271909

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

28

BKH-THA-271910

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

29

BKH-THA-271911

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Mức độ 4

30

BKH-THA-271912

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

31

BKH-THA-271913

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

32

BKH-THA-271914

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Mức độ 4

33

BKH-THA-271915

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

34

BKH-THA-271916

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

35

BKH-THA-271917

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Mức độ 4

36

BKH-THA-271918

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Mức độ 4

38

BKH-THA-271919

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 4

39

BKH-THA-271920

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

40

BKH-THA-271921

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

41

BKH-THA-271922

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

42

BKH-THA-271923

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

43

BKH-THA-271924

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

44

BKH-THA-271925

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

45

BKH-THA-271926

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Mức độ 4

46

BKH-THA-271927

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Mức độ 4

47

BKH-THA-271928

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Mức độ 4

48

BKH-THA-271929

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mức độ 4

49

BKH-THA-271930

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Mức độ 4

50

BKH-THA-271931

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Mức độ 4

51

BKH-THA-271932

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mức độ 4

52

BKH-THA-271933

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Mức độ 4

53

BKH-THA-271934

Giải thể doanh nghiệp

Mức độ 4

54

BKH-THA-271936

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Mức độ 4

55

BKH-THA-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

56

BKH-THA-271938

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Mức độ 4

57

BKH-THA-271939

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

58

BKH-THA-271940

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

Mục 2. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

59

BKH-THA-271601

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mức độ 4

60

BKH-THA-271602

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mức độ 4

61

BKH-THA-271603

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mức độ 4

62

BKH-THA-271604

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

63

BKH-THA-271605

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

64

BKH-THA-271606

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

65

BKH-THA-271607

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

Mức độ 4

66

BKH-THA-271941

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Mức độ 4

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort